Verloop van die dagprogram – Deel 1

Wanneer ʼn dagprogram beplan word vir die voorskoolse kind, is dit uiters belangrik dat hierdie ouderdom kind se behoeftes, ontwikkeling en wording die basis moet wees waarop so ʼn program saamgestel word. Die uitdrukking wat hierdie beginsel goed weergee is  “developmentaly appropriate program”. Die Afrikaanse weergawe sal so lui: ʼn ontwikkeling toepaslike program. Dit dui dus op die beginsel dat die kind sentraal staan in sodanige beplanning en daarom “kindgesentreerd” genoem word. Die metode van onderrig en opvoeding sluit hierby aan deurdat dit die beginsel aanvaar dat spel die hoofmetode is van leer by die jong kind. Dis daarom dat die informele onderrigmetode hierby aanpas en geskik is.

Just as the arrangements of space should reflect the group of children within, so does the daily schedule allow for appropriate growth at the developmental level of the group. There are common factors to consider for all children in the early years, as well as some developmental distinctions at the various ages.

Beginnings and Beyond. Ann Miles Gorden et al. 2011.

Belangrike faktore wat deel uitmaak van hierdie program is:

  • Die omgewing wat geskep word, moet aan kinders die vryheid bied om self te kies waar hulle wil deelneem.
  • Leerstasies/leerareas word ingerig dat dit al die vakke/leerafdelings omvat en aansluit by die leerinhouede wat die opvoeder beplan.
  • Geen klokke lui of fluitjies blaas om kinders te gebied dat hulle moet aanskuif na die volgende stasie nie.
  • Leerstasies gee die kinders geleentheid om in klein groepies deel te neem aan ʼn aktiwiteit. Dit gee ook die opvoeder geleentheid om by sulke groepies betrokke te raak en minder kinders te kan waarneem.
  • Waarneming met die assessering wat kan volg, is meer akkuraat want individuele kinders is meer sigbaar.
  • Leerstasies kan gereeld uitgebrei en aangepas word om aan die kinders se behoeftes te voldoen.
  • Daar is nie kort periodes waardeur kinders moet haas nie. Daar is blokke tyd waarin aktiwiteite kan plaasvind.
  • Die aktiwiteite wat in groeptyd aangebied word, kan voortvloei na die leerstasies toe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: