Agtergrond inligting

Om seker te maak ons is op dieselfde bladsy……. 

Dit is soms nodig om seker te maak die deelnemers wat gebruik maak van hierdie webtuiste, het ʼn goeie begrip van wat hier aangebied word.  

In die eerste instansie sal julle opmerk dat ons geen produk of produsent (van kurrikula of boeke) aanval of kritiseer nie. Ons beskou dit as onprofessioneel en onnodig. Ons sal wel baie sterk standpunt inneem teenoor begrippe of handelinge wat ons reken skade doen aan die klein kind en dan doen ons dit vanuit die gesag van baie kundiges tot wie ons toegang het. 

Verder verduidelik ek graag ʼn paar terme wat ons gebruik: 

 Geletterdheid is die term wat aanvanklik deur Kurrikulum 2005 gebruik was om na taalverwewing te verwys. Met die koms van die NKV is die term verander na Huistaal asook Eerste Addisionele Taal (of Tweede, Derde Taal) om voorsiening te maak vir die verskillende vlakke van taalgebruikers. Geletterdheid bly steeds onontbeerlik vir die vak TAAL. Soos Dr. Marike de Witt verduidelik in haar boek (voorgeskryf vir graad-studente): “ Before formal reading can start, the young child needs to develop a number of early literacy skills. These skills include the following:” Dan volg daar 14 geletterdheid vaardighede  wat ook in die KABV/CAPS assesseringstandaarde gevind kan word. (Bls. 182, The Young Child in Context.2011). 

Verder word daar in die KABV verwys onder Afrikaans Huistaal “ vanuit ʼn geletterdheidsoogpunt…” moet daar deur die dagprogram  geleenthede geskep word vir “onderwysgerigte aktiwiteite”  om die leerder se  “geletterdheid te versterk.” Dis dus duidelik dat daar spesifiek verwys word na hierdie geletterdheid vaardighede wat ontwikkel moet word as belangrike deel van die kind se taalontwikkeling. So verwys  “The SA National Curriculum Framework -Birth to Four” deurentyd na “Communication” as vertrekpunt van taalverwerwing. 

 Dis hierdie geletterdheid vaardighede wat Oasis Klub en Kleuterkliek betrek in die produkte wat aangebied word. 

Dieselfde riglyne geld vir die term “Gesyferdheid”. Dis deel van die vak Wiskunde en dui veral ook op die voor-vaardighede wat ʼn kind moet bemeester om wiskunde te kan doen. “Gesyferdheid” word trouens steeds gebruik om hierdie vaardighede te beskryf, soos dr. Ona Janse van Rensburg doen in die studiestuk wat sy saamgestel het, nl. ” Voorvaardighede vir wiskunde in Graad R: Grondslag vir die bemeestering van wiskunde in die hoër grade”.  

 Verder is daar ʼn hele hoofstuk wat handel oor “Fundamental concepts in emergent numeracy” in die “Handbook for Grade R Teaching” (2013) wat deur dr. Reda Davin saamgestel is.  

In die KABV is Getalbegripontwikkeling die eerste (en langste) leeruitkomste wat gestel word vir die ontwikkeling van die vak Wiskunde. Dit gaan dus hier oor die gesyferdheid begrip vir getalle wat verwerf moet word. “..children’s number sense” benoem NAEYC dit ook in hulle boek “Where’s the math?” (2019).  

Dis wat Oasis klub en Kleuterkliek aanbied: aktiwiteite om die begrip van syfers aan te moedig deur middel van informele en spelgerigte aktiwiteite (soos KABV dit verwag).

-Geskryf deur Sophie Breytenbach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: