Lockdown Whatsapp idees

HIERDIE AANBOD HET VERVAL

Ons harte klop warm vir klein kinder onderrig en wil graag ouers en skole bystaan in hierdie moeilike tyd.

Hoe kan ons help?

Ons wil graag jou help om tuis met jou kinders (jou kleuters en graad 1 kind) leer sinvol voort te sit.

Wat behels dit?

Jy word deel van ons eksklusiewe LOCK DOWN whatsapp groep, waar jy vir die tydsduur van hierdie tyd elke dag aktiwiteite sal ontvang om tuis te doen.

1. Elke weeksdag 1 storie vertel deur Sophie Breytenbach

2. Elke weeksdag 1 wiskunde/taal aktiwiteit (nie boekwerk nie)

3. Elke weeksdag 1 groot motoriese aktiwiteit

4. Deurlopende raad en ondersteuning sodat jy weet waarheen jy op pad is met jou kind

Koste : R30 admin fooi vir die hele tyd

SKOLE :

Julle kan namens elke kind in die skool ons fooi betaal. Julle skep dan julle eie whatsapp groep met al die ouers en personeel op en voeg my by die groep. Ons plaas dan vir julle die aktiwiteite op julle eie groep daagliks. (Kontak ons asb vir hierdie opsie by 076-674-7901) BESKIKBAAR IN AFRIKAANS EN ENGELS

Net na die betaalknoppie gee ons al die reëlings en wenke deur vir individueë en skole (in Afrikaans & Engels)Reëlings en wenke

(English follows)

REËLINGS

 1. Op hierdie groep kan NET die admins boodskappe plaas. PM die admins gerus as jy wil gesels.
 2. Ons wil graag jou help om tuis met jou kinders (jou kleuters en graad 1 kind) leer sinvol voort te sit. Hierdie vervang nie skool nie en is ook nie ‘n volledige aanlyn kurrikulum nie.
 3. Ons materiaal is CAPS belyn en ons glo klein kindertjies leer deur te beweeg.
 4. Die hooffokus is om ouers te bemagtig om tuis hulle kinders sonder werkskaarte te leer. Ons gee ook hope idees vir inspan van kinders by die huistake (en watter uitkomste daarmee saamgaan).
 5. Die fokus is op taal, wiskunde en perseptueel motoriese ontwikkeling.
 6. Die voorlees van stories is in Afrikaans, maar aktiwiteite in Afrikaans en Engels.
 7. Terwyl daar “lockdown” is, sal ons poog om teen R30.00 (eenmalig) die diens te bied. Sodra dinge weer normaal is en daar is ‘n behoefte, sal ons die diens voortsit teen ‘n verhoogde prys.
 8. Ons program elke weeksdag is as volg :
  • 09h00 – Ons plaas die storie voorgelees deur Sophie Breytenbach (in Afrikaans). Die video is vir jou kinders bedoel
  • 10h00 – Agtergrond inligting en opleiding vir ouers (hoekom leer ons nie met papiere nie?) (Afrikaans en Engels)
  • 11h00 – Fotos van aktiwiteite, aanwysings en variasies vir verskillende ouderdomme en vlakke van ontwikkeling. Ons fokus is op taal, wiskunde en perseptueel motoriese ontwikkeling. (Afrikaans en Engels)
 9. Ons bied ook deurlopende raad en ondersteuning sodat jy weet waarheen jy op pad is met jou kind – stuur e-pos na admin@oasisclub.co.za (dit sal vertroulik hanteer word)
 10. Let ook daarop dat ons tydens “lockdown” vir enige skool of kleuterskool hierdie diens kan bied, teen dieselfde prys per kind/onderwyser. Die verskil is dat die skool/kleuterskool dan hul eie Whatsapp groepie stig met ons en die skool se ouers bygevoeg. Ons plaas dan deurlopend elke dag idees, fotos, voice notes en videos op die groep. Kontak ons vir meer details hieroor.

WENKE

 1. As jy Wifi het, maak seker jy koppel eers daaraan voordat jy ons materiaal begin gebruik, sodat jy data kan spaar.
 2. Indien jy ‘n rekenaar/laptop gebruik, maak seker jou rekenaar se luidsprekers werk
 3. Ons gaan die storie voorlees video’s elke dag twee keer plaas – een is beter gehalte, maar gebruik meer data, die ander een is laer gehalte, maar gebruik minder data. Ons probeer egter om die video’s wat ons plaas, so klein as moontlik hou (om jou data te spaar). In elke video se naam verskyn die video-grootte ook. Jy hoef net op EEN te kliek – kies self.
 4. As jy verkies om van jou selfoon of tablet die diens wil gebruik, is jy welkom. Oorweeg egter om Whatsapp direk op jou PC/laptop/Mac te gebruik. Dis presies dieselfde Whatsapp, maar op jou lekker groot rekenaarskerm. Dis gratis en word deur Whatsapp self verskaf.
 5. Om Whatsapp op jou rekenaar te gebruik, het jy twee opsies
  a. Installeer die Whatsapp “app”
  b. Gebruik Whatsapp in jou webblaaier (Chrome, Firefox ens.)
 6. Om te begin, gaan Google die term “Whatsapp web” en kliek op die eerste skakel (WhatsApp Web)

GROEP VIR SKOLE EN KLEUTERSKOLE

Vir ‘n skooltjie geld al die inhoud soos genoem op die skakel, maar jy skep self julle eie groep met julle ouers daarop.  Maak Yolandi ( 082 476 8000 ) admin op die groep ook, of voeg haar net by.

Noem jou groep : “Lockdown Whatsapp ……. (die kolletjies is dan jou skool se naam of wat jy ookal daarin wil voeg.)

Dit maak dit vir ons maklik om inhoud effektief en betyds met al die groepies te deel (en niemand per o ongeluk oor te slaan).

Ons plaas dan deurlopend elke dag idees, fotos, voice notes en videos op julle groep.

Ons program elke weeksdag is as volg :

09h00 – Ons plaas die storie voorgelees deur Sophie Breytenbach (in Afrikaans).  Die video is vir jou kinders bedoel

10h00 – Agtergrond inligting en opleiding vir ouers (hoekom leer ons nie met papiere nie?)  (Afrikaans en Engels)

11h00 –  Fotos van aktiwiteite, aanwysings en variasies vir verskillende ouderdomme en vlakke van ontwikkeling.  Ons fokus is op taal, wiskunde en perseptueel motoriese ontwikkeling.  (Afrikaans en Engels)

Die hooffokus is om ouers te bemagtig om tuis hulle kinders sonder werkskaarte te leer.  Ons gee ook hope idees vir inspan van kinders by die huistake (en watter uitkomste daarmee saamgaan).

Ons fokus is op taal, Wiskunde en perseptueel motoriese ontwikkeling.

Laat weet gerus as jy nog vrae het.

Die koste beloop R30/gesin (of per kind in jou skool)

ARRANGEMENTS

 1. In this group, ONLY the admins post messages. PM the admins if you want to chat.
 2. We would like to help you to make meaningful progress at home with your children (your toddlers and grade 1 child). This does not replace school and is not a complete online curriculum.
 3. Our material is CAPS aligned and we believe small children learn by movement.
 4. The main focus is to empower parents to teach their children at home without work sheets. We also give lots of ideas for the contribution by the children in the household tasks (and what outcomes go with it).
 5. The focus is on language, mathematics and perceptual motor development.
 6. The reading of stories is in Afrikaans, but activities are in Afrikaans and English.
 7. While there is a lockdown, we will endeavor to provide the service at R30.00 (once off). Once things are back to normal and there is a need, we will continue the service at an increased cost.
 8. Our program every weekday is as follows:
  • 09h00 – We post a story read by Sophie Breytenbach (in Afrikaans). The video is meant for your children
  • 10h00 – Background information and training for parents (why don’t we teach with work sheets?) (Afrikaans and English)
  • 11h00 – Photos of activities, guidelines and variations for different ages and levels of development.
  Our focus is on language, mathematics and perceptual motor development. (Afrikaans and English)
 9. We also provide ongoing advice and support so you know where you are going with your child – email admin@oasisclub.co.za (this will be kept confidential)
 10. Also note that during lockdown we can provide this service for any school or kindergarten at the same price per child / teacher. The difference is that the school / nursery school then establishes their own Whatsapp group with us and the school’s parents added. We continuously post ideas, photos, voice notes and videos on the group every day. Contact us for more details.

TIPS

 1. If you have Wifi, make sure you connect to it first before you start using our material so you can save data.
 2. If you are using a computer / laptop, make sure your computer’s speakers are working
 3. We are going to post the daily story video twice – one is better quality but uses more data, the other is lower quality but uses less data. However, we try to keep the videos we post as small as possible (to save your data). The video size also appears in the name of each video. You just have to click on ONE – choose for yourself.
 4. If you prefer to use the service from your phone or tablet, you are welcome. However, consider using Whatsapp directly on your PC / laptop/Mac. It’s exactly the same Whatsapp, but on your nice and big computer screen. It’s free and provided by Whatsapp itself.
 5. To use Whatsapp on your computer, you have two options
  a. Install the Whatsapp “app”
  b. Use Whatsapp in your web browser (Chrome, Firefox, etc.)
 6. To get started, Google the term “Whatsapp web” and click on the first link (WhatsApp Web)

GROUP FOR SCHOOLS AND PRE-PRIMARY SCHOOLS

For a school, all the content mentioned in the link applies, but you create your own group with your parents on it. Either make Yolandi (082 476 8000) admin on the group, or just add her.
Name your group: “Lockdown Whatsapp ……. (the dots are then your school’s name or whatever you want to add to it.)
This makes it easy for us to share content effectively and in a timely manner with all the groups (and not accidentally skip anyone).
We continuously post ideas, photos, voice notes and videos on your group every day.
Our program every weekday is as follows:
09h00 – We post a story read by Sophie Breytenbach (in Afrikaans). The video is meant for your children
10h00 – Background information and training for parents (why don’t we teach with work sheets?) (Afrikaans and English)
11h00 – Photos of activities, guidelines and variations for different ages and levels of development.
Our focus is on language, mathematics and perceptual motor development. (Afrikaans and English)

The cost is R30 / family (or per child in your school)

19 thoughts on “Lockdown Whatsapp idees

Add yours

  1. Hi.Ek het nou net my betaling gemaak,add my asseblief op die whatsapp groep.Ek wil asb my inligting in Afrikaans ontvang.

   Dankie
   Chantelle

   Like

 1. Ek het my betaling gemaak van R30. Ek sal graag inligting in afrikaans wil hê. Sel 0835640597

  Like

 2. julle is SUPER oulik Yolandi & Span. Dankie ! Dankie ! Dankie !

  Ek het nounet oorbetaal vir WhatsApp groep.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: